js实现二分查找

最近发现自己是一个假前端[捂脸],每天都在写业务代码,忽略了较多平时少用的知识点。故以后每天坚持写一下博客吧,胡乱扯扯。
今天先回顾一下二分查找吧。

简介

二分查找又称折半查找,优点是比较次数少,查找速度快,平均性能好;其缺点是要求待查表为有序表,且插入删除困难。因此,折半查找方法适用于不经常变动而查找频繁的有序列表。首先,假设表中元素是按升序排列,将表中间位置记录的关键字与查找关键字比较,如果两者相等,则查找成功;否则利用中间位置记录将表分成前、后两个子表,如果中间位置记录的关键字大于查找关键字,则进一步查找前一子表,否则进一步查找后一子表。重复以上过程,直到找到满足条件的记录,使查找成功,或直到子表不存在为止,此时查找不成功。

JS代码

非递归

function binarySearch(arr, dest){
    var low = 0, high = arr.length - 1, mid;
    while(low <= high){
      mid = Math.floor((low + high) / 2);
      if(arr[mid] == dest){
        return mid;
      }

    if(dest < arr[mid]){
      high = mid - 1;
    }else{
      low = mid + 1;
    }
  }
  return false;
}

var testArr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8];
binarySearch(testArr, 2);//1
binarySearch(testArr, 0);//false

递归

function binarySearch(arr, dest, start, end){
  var low = start || 0, 
    high = end || arr.length - 1,
    mid;
  if(low <= high){
    mid = Math.floor((low + high) / 2);
    if(arr[mid] == dest){
      return mid;
    }

    if(dest < arr[mid]){
      return binarySearch(arr, dest, start, mid - 1);
    }else{
      return binarySearch(arr, dest, mid + 1, end);
    }
  }else{
    return false;
  }
}

var testArr = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8];
binarySearch(testArr, 2);// 1
binarySearch(testArr, 0);// false

后语

由于递归可能造成栈溢出,所以在实现的时候,我们应该尽量避免使用递归。

分享到:

发表评论

昵称

沙发空缺中,还不快抢~